Almedalsveckan

Google


#GoogleSessions
Almedalen 2022

Google Sessions; seminarieserien om digitaliseringens påverkan på aktuella samhällsfrågor, kommer för fjärde året att ta plats i Almedalen. Tillsammans med politiker, företag och organisationer bjuder vi in till öppna diskussioner under veckan.

Varmt välkommen till oss på innergården, Hästgatan 1, mitt i hjärtat av Visby, måndag till torsdag 09-18. Ta del av intressanta samtal, delta i diskussionen, lär dig något nytt, fyll på en varmt kopp kaffe eller en flaska svalkande vatten.

// Google Sessions in Almedalen 2022

Google Sessions; The seminar series on the impact of digitalisation on current societal issues will take place in Almedalen for the fourth year. Together with politicians, companies and organizations, we invite you to open discussions during the week.

Welcome to us in the courtyard at Hästgatan 1, right in the heart of Visby, Monday to Thursday 09-18. Take part in interesting conversations, participate in the discussion, learn something new, refill a hot cup of coffee or a bottle of water.

#GoogleSessions

Google Maps


#GoogleSessions
mån-tor, 09–18

Agenda

Måndag, 4 juli


Competitiveness
in a digital age

Till början

Måndag, 09-10.45
Svensk teknik i världen - hur ökar vi innovationstakten?
// Swedish technology across the globe – how can we increase the pace of innovation?

Sverige har en stolt historia som industrination - vår teknik och vårt kunnande gör skillnad runt om i världen. Den gröna omställning som industrin genomgår och mängden startups och enhörningar ger hopp om framtiden. Hur ser vi nu till att inte halka efter? Vilka faktorer är viktigast för att behålla vår konkurrenskraft? Hur ökar vi rentav innovationstakten för världens, och vår egen, skull?

// Sweden has a proud industrial heritage – our technology and know-how make a difference around the world. The ongoing green transition across various industries as well as the many start-ups and unicorns provide hope for the future. But how do we make sure we don’t fall behind? What are the critical factors to maintaining our competitiveness? How can we actually increase the pace of innovation for the world’s, and our own, sakes?

Moderator:
Anna Wikland - Sverigechef, Google

Keynote:
Serge Lachapelle - Director of Product Management, Google

Panel:
Dennis Helfridsson - Managing Director, Vice President Robotics & Discrete Automation, ABB
Jan Larsson - VD Business Sweden
Jenny Hermanson - Managing Director, Spotify
Olof Hernell- Chief Digital Officer, H2GS
Serge Lachapelle - Director of Product Management, Google

Fireside chat:
Martin Ådahl - Riksdagsledamot, ekonomisk-politisk talesperson & andre vice partiordförande, Centerpartiet
Sara Övreby - samhällspolitisk chef Google

The seminar will be held in Swedish

#GoogleSessions

Till början

Måndag, 11-11.50
Livesändning av partiledartal
// Livestreaming of Party Leader speech

#GoogleSessions

Till början

Måndag, 13-14.15
Den digitala accelerationen - hur håller vi ångan uppe?
// The digital acceleration – how do we maintain steam?

Pandemin tvingade oss alla att bli digitala oavsett om vi skulle gå på jobbmöte, födelsedagskalas, möta kunder digitalt eller fatta beslut i riksdagen. Vilka var utmaningarna längs vägen? Hur ser vi till att maximera kraften och samhällsnyttan i de digitaliseringskliv som har tagits under covidåren?

// The pandemic forced all of us to go digital, regardless of whether this was for a work meeting, birthday party, to meet customers or vote in Parliament. What were the challenges along the way? How do we maximise the power and societal benefit of the wave of digitalisation that has taken place during the covid years?

Moderator:
Anna Wikland - Sverigechef, Google

Fireside chat:
Anna Wikland - Sverigechef, Google
Joakim Wernberg - Forskningsledare, Entreprenörskapsforum

Panel:
Christer Sturmark - VD, Fri Tanke
Hanna Elving - Grundare, Swedish Edtest
Joakim Wernberg - Forskningsledare, Entreprenörskapsforum
Peter Hogeby - Grundare, Knäckebröd Online
Silvia Kakembo - Byråchef, Arena Opinion
Åsa Zetterberg - Förbundsdirektör, TechSverige

The seminar will be held in Swedish

#GoogleSessions

Till början

Måndag, 14.30-16
Livslångt lärande - från snack till verkstad?
// Lifelong learning – from words to actions?

Det enda vi kan vara säkra på är att ingenting kommer att förbli detsamma - det gäller för både samhälle och individer. Det blir därför avgörande att lära sig snabbare än världen förändras. I osäkerheten kring pandemins efterdyningar och kriget i Ukraina behöver vi rusta oss för att förstå förändringarna. Så vad krävs för att gå från ord till handling och förverkliga visionen om det livslånga lärandet?

// The only thing we can be sure about is that nothing is ever going to be the same again – this is true for both society and individuals. It is, therefore, critical to learn faster than the world is changing. The uncertainty in the pandemic’s aftermath and the war in Ukraine requires us to equip ourselves better to understand the changes happening. So, what is needed to transition from words to actions and make the vision of lifelong learning a reality?

Moderator:
Anna Wikland - Sverigechef, Google

Fireside chat:
Ulf Kristersson - Partiledare, Moderaterna
Sara Övreby - Samhällspolitisk chef, Google

Panel:
David Orlic - Medgrundare och VD, Anyone
Pia Sandvik - VD, RISE
Günther Mårder - VD Företagarna
Therese Svanström - Ordförande, TCO
Ulrika Lindstrand - Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

The seminar will be held in Swedish

#GoogleSessions

Till börjanTisdag 5 juli


Trust -
in a digital age

Till början

Tisdag, 9-10.45
Hur skapas tillit i en digital tid?
// How is trust created in the digital age?

Sverige går mot val i efterdyningarna av en pandemi och i ljuset av krig i Europa. Vi vet att länder som går mot val är särskilt utsatta för påverkan. Tillgången till korrekta fakta diskuteras nu flitigt. Vad behöver vi gemensamt göra för att skapa tillit och förtroende i en digital tid?

// Sweden is facing elections in the aftermath of a pandemic and under the shadow of war in Europe. We know that countries going to the polls are especially vulnerable to malinfluence. The availability of facts and correct information is currently under extensive discussion. But what do we need to do together to create trust and confidence in this digital age?

Moderator:
Emanuel Karlsten - Journalist

Keynote:
Amanda Storey - Senior Director, Responsibility Compliance & Transparency, Google

Panel:
Antje Jackelen - Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Göran Arrius - Ordförande, Saco
Henrik Landerholm - Generaldirektör, Myndigheten för psykologiskt försvar
Matilda Westerman - Författare, föreläsare, moderator och kommunikationskonsult
Noura Berrouba - Ordförande, LSU
Sara Övreby - samhällspolitisk chef, Google

The seminar will be held in Swedish

#GoogleSessions

Till början

Tisdag 11-11.50
Livesändning av partiledartal
// Livestreaming of Party Leader speech

#GoogleSessions

Till början

Tisdag, 13-14.15
Den förändrade mediekonsumtionen - vad är vägen framåt?
// New media habits and consumption – what is the way forward?

Alltfler svenskar använder sig av digitala tjänster och kanaler för att hålla sig informerade, lära sig nytt och roa sig. Vilka möjligheter och utmaningar bjuder våra förändrade vanor på - för samtalsklimatet, nyhetsförmedlingen och demokratin? Vad behöver vi göra enskilt och tillsammans för att hantera utmaningarna och ta vara på möjligheterna?

// More and more Swedes use digital services and channels for staying updated, learning new things and enjoying themselves. What opportunities and challenges do our changing habits mean for the tone of discussion, news reports, and democracy? What do we need to do both individually and together to tackle the challenges and seize the opportunities?

Moderator:
Emanuel Karlsten - Journalist

Panel:
Carl Heath - Senior forskare, RISE
Cilla Benkö - VD, Sveriges Radio
Ida Drougge - Riksdagsledamot, Moderaterna
Jenny Sköld - Grundare och delägare, Mobile Stories
Johan Taubert - VD, Tidningsutgivarna
Margaux Dietz - YouTube-kreatör, entreprenör och mediapersonlighet
Michelle Kadir - Sverigechef, YouTube

The seminar will be held in Swedish

#GoogleSessions

Till början

Tisdag, 14.15-15.15
Framtidsmingel tillsammans med Höj Röstens Politikerskola: Vilken framtid kan vi bygga tillsammans - genom politiken? (ingen föranmälan krävs)
// Future-mingle with Höj Rösten Political School: What future can we build together through politics? (no pre-registration required)

För första gången i mänsklighetens historia kan vi kombinera mänskligt lärande med maskininlärning. Det innebär att vi kan bygga kunskap och driva innovation på helt nya sätt. Ett av Googles främsta mål är att se till att teknikens fördelar kommer så många som möjligt till del. För att detta ska bli verklighet behöver gapet mellan tekniken och politiken minska.

Välkommen till vårt öppna framtidsmingel tillsammans med Höj Röstens Politikerskola, som är en partipolitiskt obunden ledarutbildning som vitaliserar den svenska demokratin genom breddad rekrytering och skolning av framtida politiska ledare. Kom förbi och prata med oss och varandra om vilken framtid du vill se och hur vi kan bygga den tillsammans - genom politiken. Under minglet bjuder vi på årets version av Almedalsdrinken som är framtagen och serverad av Ungdomens nykterhetsförbund. Ingen föranmälan krävs.

// For the first time in human history, we can combine human learning with machine learning. This means that we can build knowledge and drive innovation in completely new ways. One of Google's primary goals is to ensure that technology benefits as many people as possible. For this to become a reality, the gap between technology and politics needs to be reduced.

Welcome to our open future mingling together with Höj Röstens Politikerskola, which is a non-partisan leadership training program that revitalizes Swedish democracy through broadened recruitment and training of future political leaders. Come by and talk to us and each other about what future you want to see and how we can build it together - through politics. During the mingling, we offer this year's version of Almedalsdrinken, which is produced and served by the Youth's sobriety association. No pre-registration required.

Fireside chat:
Najma Mohamed - Verksamhetsledare och rektor, Höj Röstens politikerskola
Sara Övreby - Samhällspolitisk chef, Google
The seminar will be held in Swedish

#GoogleSessions

Till början

Tisdag, 15.15-16.30
Framtidstempen med Margaux Dietz: Hur vill förstagångsväljare få information och hur når politikerna fram?
// Future outlook with Margaux Dietz: How do first-time voters want information and how do politicians reach them?

2022 och valår i Sverige. Information sprids idag på olika plattformar än bara genom traditionell media. Framförallt första och andragångsväljare får sin information via sociala medier vilket gör att politiska partierna måste vara närvarande där för att nå en viktig målgrupp. Vilka medier använde unga väljare? Hur bör politikerna tackla denna vetskap? Hur ser framtidens medielandskap ut för förstagångsväljare?I Framtidstempen under Almedalsveckan tar Margaux Dietz tempen på representanter från de politiska ungdomsförbunden. Det blir debatter och utfrågningar om politik och framtiden.

// 2022 and election year in Sweden. Information is nowadays spread on several platforms. Information is spread today on different platforms than just through traditional media. First and foremost, first and second-time voters receive their information via social media, which means that the political parties must be present there to reach an important target group. Which media did young voters use? How should politicians tackle this knowledge? What does the media landscape of the future look like for first-time voters? In Framtidstempen during Almedalsveckan, Margaux Dietz interviews representatives from the political youth organisations. There will be debates and hearings about politics and about the future.

Moderator:
Margaux Dietz - YouTube-kreatör

Medverkande:
Aida Badeli - Språkrör, Grön Ungdom
Emma Fastesson Lindgren - Förbundsordförande, Socialdemokratiska studentförbundet
Ilyas Hassan - Ledamot i partistyrelsen, Vänsterpartiet
Matilda Ekeblad - Förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet
Reka Tolnai - Förbundsordförande, Centerpartiets ungdomsförbund
Romina Pourmokhtari - Förbundsordförande, Liberala Ungdomsförbundet
Tobias Andersson - Förbundsordförande, Sverigedemokraternas Ungdomsförbund


The seminar will be held in Swedish

#GoogleSessions

Till början

Tisdag, 17-19
Mingel med Stockholms Handelskammare (anmälan krävs)
// Mingle with Stockholm Chamber of Commerce (pre-registration is required)

Medverkande:
Andreas Hatzigeorgiou - VD, Stockholms Handelskammare
Anna Wikland - Sverigechef, Google
Mikael Damberg - Finansminister, Sveriges regering

The seminar will be held in Swedish

#GoogleSessions

Till börjanOnsdag 6 juli:


Power of data -
in a digital age

Till början

Onsdag, 9-10.45
Hur kan data lösa samhällsutmaningar?
// How can data solve the challenges in society?

Snart är det upp till bevis för många högt ställda samhällsmål - om åtta år ska Sverige ha en fossilfri fordonsflotta och världen ska ha uppnått målen i Agenda 2030. Ofta pekas digitaliseringen ut som ett medel att för uppnå målen, men för det krävs att vi blir bättre på att hantera data. I den bästa av världar har Sverige svart bälte i dataanvändning redan om några år - vilka samhällsutmaningar skulle vi då kunna vara på väg att lösa?

// We will soon see whether we have managed to reach the many ambitious societal goals set - in eight years’ time Sweden is to have a fossil-free vehicle fleet and the world will have achieved the Agenda 2030 goals. Digitalisation is often highlighted as a means of achieving these goals, but to do this we need to be better at handling data. In the best of worlds, Sweden will be a black belt in data use in just a few years’ time - what societal challenges could we then be on the path to solving?

Moderator:
Frida Rössel - Försäljningschef, Google Cloud

Fireside chat:
Darja Isaksson - Generaldirektör, Vinnova
Sara Övreby - Samhällspolitisk chef, Google

Panel:
Claes Ruth - Primärvårdschef, KRY
Cassandra Julin - Head of Global PR & Communication, Normative
Magnus Leonhardt - Director, Head of Business Development & Innovation, Telia
Sofia Breitholtz - VD, Reach for Change

The seminar will be held in Swedish

#GoogleSessions

Till början

Onsdag, 11-11.50
Livesändning av partiledartal
// Livestreaming of Party Leader speech

#GoogleSessions

Till början

Onsdag, 13-14.15
Vilka är hindren för att maximera kraften i data?
// What are the barriers to maximising the power of data?

Teknikens möjligheter och löften kan bara blir verklighet om rätt data samlas in - och om datan förvaras rätt och används på ett integritetssäkert sätt. Rätt använd data skapar enorma möjligheter att lösa problem runtom i världen. Potentialen är stor - men likaså oron och osäkerheten. Vilka är hindren för att maximera kraften i data, och hur river vi dem?

// Technology’s opportunities and promises can only become reality if the right data is collected – and if the data is stored correctly and used with integrity. Data used correctly creates enormous opportunities to solve problems across the globe. The potential is huge – but so is the concern and insecurity. What are the barriers to maximising the power of data and how do we overcome them?

Moderator:
Frida Rössel - Försäljningschef, Google Cloud

Fireside chat:
Niels Paarup-Petersen - Riksdagsledamot och suppleant i utbildningsutskottet och kulturutskottet, Centerpartiet
Sara Övreby - Samhällspolitisk chef, Google

Panel:
Carola Ekblad - Digital Policy, Svenskt Näringsliv
Caroline Ohlstedt Carlström - Partner & Head of Data Privacy & information Security, Cirio Law Firm
Fredrik Erixon - Director, Ecipe
Hanna Linderstål - Grundare och VD, Earhart Business Protection Agency
Niels Paarup-Petersen - Riksdagsledamot och suppleant i utbildningsutskottet och kulturutskottet, Centerpartiet

The seminar will be held in Swedish

#GoogleSessions

Till början

Onsdag, 14.30-16
Hållbar digitalisering av myndigheter och företag: vilken roll spelar data?
// The sustainable digitalisation of authorities and companies: what role does data play

Konsten att dra smarta och relevanta slutsatser ur data är hjärtat i allt innovationsarbete. Från att effektivisera produktion och leveranskedjor, till att minska svinn och optimera transporter – potentialen i hållbar utveckling av både privat och offentlig sektor är enorm. Vilken roll spelar tillämpning av data?

// The art of drawing smart and relevant conclusions from data is at the heart of all innovation. From making production and supply chains more efficient to reducing waste and optimising transportation – the potential for the sustainable development of both the private and public sectors is enormous. What role does the application of structured data play?

Moderator:
Frida Rössel - Försäljningschef, Google Cloud

Fireside chat:
Mathias Tegnér- Riksdagsledamot och ledamot i näringsutskottet, Socialdemokraterna
Sara Övreby - Samhällspolitisk chef, Google

Panel:
Anna Eriksson - Generaldirektör, DIGG
Jimmy Ahlstrand - Chief Corporate Affairs & Strategy Officer, Telenor
Louise Callenberg - VD, Singula/Bättre delat
Nicolas Moch - Group CIO, SEB
Tomas Ohlson - Founding Engineer & Technology Strategy Director, Einride

The seminar will be held in Swedish

#GoogleSessions

Till börjanTorsdag 7 juli:


Open venue for all


Torsdag, 9-12
Open venue for all

Under förmiddagen arrangeras inga sessions, platsen är däremot öppen för alla. Passa på att boka en träff med ny eller gammal kontakt. Sammanfatta intrycken från veckan över en varm kopp kaffe eller en flaska svalkande vatten.

// No sessions are arranged during the morning, but the place is open to everyone. Take the opportunity to book a meeting with a new or old contact. Summarize the impressions of the week over a hot cup of coffee or a bottle of cooling water.

#GoogleSessions

Till början

Torsdag, 11-11.50
Livesändning av partiledartal
// Livestreaming of Party Leader speech

#GoogleSessions

Till början